Публічна оферта

Фізична особа-підприємець Чиньонов Сергій Олександрович (у подальшому — «Виконавець»), зареєстрований і діючий відповідно до законодавства України, згідно ст. 633, 641 Громадянського кодексу України, необмеженому колу фізичних осіб, пропонує укласти діючий Договір про надання послуг (далі — «Договір») на вказаних нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — проектування, продаж обладнання, монтаж та сервісне обслуговування сонячних станцій, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених чинним Договором.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укладає діючий Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://www.onlysolar.in.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної пропозиції даного Договору.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та завершила Акцепт Публічної пропозиції Виконавця, викладеної в поточному Договорі, та оплатила вартість товарів та послуг.

1.6. Сторони — Виконавець і Користувач.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.Виконавець приймає на себе зобов’язання надавати Користувачеві товари та послуги у сфері будівництва сонячних електростанцій, а саме проектувати, підбирати та продавати обладнання для сонячної станції, встановлювати, проводити пуско-налагоджувальні роботи, проводити сервісне обслуговування на платній основі, відповідно до умов цього Договору та Договорів на будівельну діяльність, Користувач зобов’язується прийняти та забезпечити оплату таких Послуг.

2.2. Користувач зобов’язаний оплатити Виконавцю вартість товарів та послуг, які їм придбані.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст товарів та послуг виголошується Сторонами в Договорі про виконання робіт з будівництва сонячної електростанції.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1.Виконавець зобов’язується виконати роботи не пізніше, ніж через 14 (чотирнадцять) робочих днів з моменту надходження грошових коштів від Замовника за умовами п. 2.2.

3.2.У разі неможливості або реальної загрози порушення строку виконання робіт з вини чи з інших обставин, які виникли у Виконавця, останній негайно повідомляє про вказаний факт Замовнику, але не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку виконання робіт.

3.3. По завершенню виконання робіт Виконавець представляє Замовнику Акт приймання-передачі виконаних робіт (надалі – «Акт»).

3.4. Замовник протягом 3-х днів з дня отримання Акту підписує і направляє документи Виконавцю, або надає мотивовану відмову від прийому виконаних робіт письмово, Сторони в 3-и денний термін з моменту отримання Виконавцем мотивованої відмови проводять переговори і погоджують нові терміни виконання робіт та умови усунення наявних розбіжностей.

3.5. Якщо Замовник протягом 3 -х днів з дня отримання Акту не підписав і не надав мотивовану відмову від прийому виконаних робіт, Виконавець підписує Акт в односторонньому порядку, претензії з боку Замовника не приймаються.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством  та цим Договором.

4.2. У випадку не виконання робіт або виконання не в повному обсязі у строки, визначені даним Договором, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% від суми невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент відповідного прострочення.

4.3. За недотримання строків оплати, зазначених в Договорі, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 0,1 % від суми прострочення за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення.

4.4. У разі зміни у однієї із Сторін цього Договору статусу платника податку, така Сторона зобов’язана в триденний термін з моменту зміни свого статусу письмово сповістити про це іншу Сторону. В іншому випадку Сторона, яка не повідомила про зміну свого статусу платника податку в зазначений термін, повною мірою несе відповідальність згідно з податковим законодавством, а також зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі збитки, завдані їй у зв’язку з неповідомленням або несвоєчасним повідомленням про зміну статусу платника податку.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили.

До обставин непереборної сили відносяться: повені, пожежі, землетруси та інші подібні природні явища, а також війни, військові дії, акти та дії державних органів, а також інші обставини за межами розумного контролю Сторін.

5.2. При настанні вказаних в п. 5.1. обставин, сторона, для якої вони виникли, зобов’язана в триденний термін,  будь-якими доступними способами повідомити про це письмово іншу сторону.

5.3. При припиненні дії обставин, вказаних в п. 5.1., сторона, для якої ці обставини припинилися, зобов’язана в триденний термін повідомити про це письмово іншу сторону. В повідомленні повинен бути вказаний  термін, протягом якого передбачається виконати зобов’язання, виконання яких було перерване обставинами непереборної сили.

5.4. Не повідомлення або невчасне повідомлення позбавляє потерпілу Сторону права посилатися на передбачені п. 5.1. обставини, як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань за даною угодою.

5.6. У випадках, передбачених п. 5.1., терміни виконання зобов’язань зміщуються на термін, протягом якого діяли обставини непереборної сили та їхні наслідки.

5.7. У випадках, коли вказані в п. 5.1. обставини та/або їхні наслідки діють більше 6 місяців, або при настанні таких обставин стає ясним, що вони та/або їхні наслідки діятимуть більше цього терміну, Сторони в найкоротший термін проведуть переговори з метою визначення прийнятних для них альтернативних шляхів виконання Угоди та досягнення відповідної домовленості.

5.8. Належним підтвердженням дії обставин непереборної сили є довідка, видана відповідною державною установою.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ

6.1. Гарантійні зобов’язання на обладнання, матеріали та роботи вказані в Додатку № 2 до Договору про виконання робіт.

6.2 Гарантійні зобов’язання дійсні за умови дотримання Замовником правил експлуатації обладнання та матеріалів та гарантійних умов, вказаних у документації виробників обладнання та матеріалів

6.3 Гарантійні зобов’язання поширюються лише на виконані роботи та використані для цих робіт обладнання та матеріали і не включають в себе відшкодування будь-яких збитків, що можуть бути нанесені через неналежну якість робіт, обладнання та матеріалів, що підлягають гарантійному ремонту.

6.4 Роботи з демонтажу і монтажу несправного обладнання, транспортування до сервісного центру та покриття транспортних витрат ремонтної бригади сплачує Замовник.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від зобов’язань, які залишились невиконаними.

7.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до нього.

7.4. Всі доповнення до даного Договору мають юридичну силу, якщо вони виконані в письмовому вигляді.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори та розбіжності, що виникли у зв`язку з даним Договором або стосовно його укладення, зміни, виконання, порушення, розторгнення, недійсності, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів.

8.2. Якщо спори та розбіжності, зазначені в п.8.1 цього договору, не будуть врегульовані шляхом переговорів, їх вирішення здійснюється у господарських судах України (згідно з чинним законодавством України).

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміни своїх  реквізитів (платіжних, юридичної адреси та ін.) у десятиденний термін з дня виникнення відповідних змін.

9.3. На момент укладення цього Договору Замовник та Виконавець є платниками податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець Чиньонов Сергій Олександрович

ІПН 3096614213

Телефон: +38 050 200 77 84

Кошик
Оберіть валюту